I. TRỤ SỞ CHÍNH (DIỆN TÍCH SÀN: 2.500m2)

II. CHI NHÁNH ĐÀO TẠO SỐ 2 (DIỆN TÍCH SÀN: 1.900m2)

III. CHI NHÁNH ĐÀO TẠO SỐ 3 (DIỆN TÍCH SÀN: 1.700m2)

IV. CHI NHÁNH ĐÀO TẠO TƯƠNG LAI

Bài viết liên quan